PRIVACY STATEMENT

ruudmooi.com, gevestigd aan de Zwanenstraat 31, 5912 TE te Venlo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.ruudmooi.com

ruud@ruudmooi.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

ruudmooi.com verwerkt persoonsgegevens omdat u die aan ons verstrekt voor het aangaan van overeenkomsten of omdat u als identificeerbaar persoon voorkomt op beeldmateriaal dat is vervaardigd door Ruud Mooi. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Fotografisch materiaal identificeerbare personen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Alle hiervoor benoemde persoonsgegevens kunnen ook worden verzameld van personen jonger dan 16 jaar mits met uitdrukkelijke toestemming van ouder(s) of voogd.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ruud@ruudmooi.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken ruudmooi.com verwerkt de benoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten 

Verzenden van nieuwsbrieven of enige andere vorm van communicatie gericht aan belangstellenden 

Indien en voor zover de verwerking bestaat uit het maken en/of publiceren van fotografisch materiaal van identificeerbare personen geldt het volgende: De Algemene Verordening Gegevensbescherming is maar beperkt van toepassing op verwerkingen in het kader van journalistieke, artistieke en literaire doeleinden. Foto’s die wij maken en publiceren binnen het kader en binnen onze doelstelling, te weten: het beoefenen van amateurfotografie, kunnen worden aangemerkt als een verwerking met een artistiek karakter. Toestemming is dan op voorhand niet nodig, wel dient er een afweging gemaakt te worden wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van ruudmooi.com, met name wanneer de betrokkene een kind is. Bent u van mening dat wij een onaanvaardbare inbreuk op uw privacy maken neemt u dan contact met ons op via ruud@ruudmooi.com. Wij zullen na afweging van genoemde belangen het beeldmateriaal verwijderen of in een gemotiveerd schrijven aan u laten weten waarom wij aan uw verzoek geen gevolg zullen geven. Indien en voor zover er modellen worden ingezet zullen wij altijd toestemming vragen voor de verwerking. Wij wijzen er wel op dat een eenmaal gegeven toestemming die wordt gegeven voor verwerking met artistieke, journalistieke of literaire doeleinden niet meer kan worden ingetrokken.

Geautomatiseerde besluitvorming

ruudmooi.com neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ruudmooi.com) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ruudmooi.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: - alle gegevens, met uitzondering van fotografisch materiaal: 7 jaar (wettelijke bewaartermijn) - Fotografisch materiaal: onbepaalde tijd

Delen van persoonsgegevens met derden

ruudmooi.com verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ruudmooi.com gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ruud@ruudmooi.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ruudmooi.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met ons via ruud@ruudmooi.com


Venlo, 20 april 2018


Powered by SmugMug Owner Log In